شرح مختصر داستان کنيزک
ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز ٥ شهریور ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

نظر برخي شارحان

شاه كنايه از روح انساني يا حق

كنيزك ......................نفس

زرگر ................هوي (عوالم مادي و زيبايي حيات حسي )

شربت زرگر .........معرفت

طبيب غيبي............. جمال حق

............................................................................

1- داستان كنيزك از عشق حقير حسي درميگذرد تا به عشق بزرگتر كه ماوراي حسي است برسد

2- اين داستان از عجز عالمان از درمان به علت غرور بيجا ي انساني  ميگويد(نديدن قدرت خدا)

گر خدا خواهد نگفتند از بطر                           پس خدا بنمودشان عجز بشر

از قضا سر كنگبين صفرا فزود                    روغن بادام خشكي ميفزود

هر چه كردند از علاج واز دوا                     گشت رنج افزون و حاجت ناروا

3- در حقيقت جهان بر محور خيال سير ميكند (ديدن طبيب غيبي در خواب )

4-آلودگي به عشق دنيا – ضرورت فارغ گشتن از خويش با كشتن زرگر و آماده شدن براي عشق با رياضت و مجاهده وترك دنيا

5- اينكه حكم شاه حاكي از ظلم نبود به دستور حق بود كه سرش را حكيم ميداند و عام در نمي يابند

آنكه از حق  يابد او وحي و جواب                     هر چه فرمايد بود عين صواب

.....................................

داستان بعدی پیر چنگی است از دفتر اول