نیایش شیرین با یزدان پاک
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱٤ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

خداوندا   شبم  را    روز گردان                       چو    روزم    بر  جهان  پیروز  گردان

شبی  دارم سیاه از صبح نومید                   درین شب رو سپیدم کن چوخورشید

غمی  دارم   هلاک  شیر مردان                    برین   غم  چون نشاطم چیر گردان

ندارم   طاقت  این  کوره ی تنگ                    خلاصی ده مرا چون لعل ازین سنگ

توئی   یاری رس  فریاد  هر کس                    به    فریاد  من    فریاد خوان    رس

ندارم   طاقت  تیمار      چندین                      اغثنی     یا      غیاث المستغیثین

به   آب  دیده ی  طفلان  محروم                     بسوز     سینه ی   پیران  مظلوم

به  بالین  غریبان  بر   سر   راه                       به   تسلیم   اسیران  در بن چاه

به   داور    داور     فریاد خواهان                      به    یارب   یارب   صاحب گناهان

به   دامن پاکی      دین پرورانت                      به     صاحب سری       پیغمبرانت

به  محتاجان  در  بر  خلق بسته                     به  مجروحان خون بر خون نشسته

به  دور افتادگان  از خان و مان‌ها                      به   واپس  ماندگان    از    کاروانها

به    وردی  کز  نوآموزی     بر آید                      به  آهی کز      سر سوزی   بر آید

به هرطاعت که نزدیکت صواب است              به هردعوت که پیشت مستجاب است

به آن آه پسین کز عرش پیشست                    بدان نام مهین کز شرح  بیشست

که   رحمی   بر دل پر خونم‌  آور                       و  زین    غرقاب غم   بیرونم   آور

تو آن هستی که با تو کیستی نیست        توئی هست آن دگر جز نیستی نیست

به     توفیق توام   زین گونه   بر پای                برین   توفیق    توفیقی     برافزای

چو حکمی راند خواهی یا قضایی                    به   تسلیم  آفرین  در  من  رضایی

من     رنجور       بی‌طاقت عیارم                    مده  رنجی   که  من   طاقت ندارم

ز من  ناید   به واجب    هیچ کاری                    گر     از    من    ناید  آید  از تو باری

به انعام خودم دلخوش کن این بار                     که   انعام   تو  بر من هست  بسیار

ز تو  چون   پوشم   این راز نهانی ؟                  و  گر  پوشم  تو  خود پوشیده دانی