علی
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۱ مهر ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

برادر..... چراغ ها را بايد روشن کرد
من از تو برای طلوع بی تاب ترم
بگذار اين مذهب جادو در روشنی بميرد
تا مذهب وحی را ببينیم
چهر ه ی علی در روشنايی زيبا و خدايی است
به تو ومن - بی مذهب و مذهبی - هردو
علی را در تاريکی نشان داده اند

                                                            دکتر شریعتی