دورها آوایی است که مرا می خواند
ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز ٤ تیر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

یک روز خیلی چشم انتظار بودم 

             و رویایی به روی چشمانم باز نشد

امروز خیلی بی قرارم

                     که پنجره ای برای گذر مقابل دیدگانم نیست

امروز دلتنگم

                               که کسی نیست از دلتنگی وقت های گم شده ام باخبر باشد

فردا باید تصمیم مهمی  بگیرم

                                        امشب چرا صبح ندارد       و تو چرا کنارم نیستی

دستانم برای کمک به سوی تو گشاده است

                                                  بگیر دستانم را که از افتادن در خزان آرزوها رنجورم