احتمال من
ساعت ٤:٤۳ ‎ب.ظ روز ۸ آبان ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

امروز سومین سالگرد قیصر امین پور است جز یادش و عطر اشعارش برگی در دستانمان نیست .شعری از قیصر از ترنم عشق... برای تو و بازم تو که به بوی تو زنده ام...

ما در عصر احتمال به سر می بریم
در عصر شک و شاید
در عصر پیش بینی وضع هوا
از هر طرف که باد بیاید ...
در عصر قاطعیتِ تردید
عصر جدید
عصری که هیچ اصلی
جز اصل احتمال ، یقینی نیست
اما من
بی نام تو
حتی یک لحظه احتمال ندارم
چشمان تو عین الیقین من
قطعیت نگاه تو دین من است
من از تو ناگزیرم
من بی نام ناگزیر تو می میرم