روز تولد آرزوی آرزو
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱٩ اسفند ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

قرن ها قبل آرزویی از جنس خدا در قلب کوچک گلکی ضعیف حسرت شد

یک تمنای آسمانی...که از آه یک گل نرگس بر دل آسمان نشست

قلب آسمان لرزید و هدیه ای شد برآرزوی آرزو...

آسمان بارید و برچشمان به راه این گل نازک و دل تنگ عشق ،

قطره ای از دامن پاک آرزوها ،از دل باران ،بر نشست و نور دیدگانش شد 

قطره ای از جنس ترنم آرزوها،ترنم شیرین عشق!

قطره  از زمین به سوی نور پرکشید با بالی از جنس پرستو! 

طلوعی از غرب آرزوها در میعاد شرق تمناها

دنیا را به خاطر این هدیه تا پایان عمر قدردانم و منت دار

برای این گوهر تازه متولدشده!!!

تولدت مبارک آرزوی آرزویم  

سوگند

به ترنم معجزه ی عشق

به روز تولد تو،که شمارش عمر من شده 

که بر بال های بی بال تو

روزی خواهم پرید و لذت پرواز را در کش تو در خواهم کشید 

باید به تمام گل های نرگس پریدن یاد داد

فقط باید کمی ریشه ها را از خاک سرد ماندن رها کرد 

باید تجربه کرد بی بال پریدن را و در آغوش خدا سبک بال بودن را!

آیا چنین روزی را خواهم دید یا ...؟؟؟