بسودن آرزو

 از بی مهری         نادیدن ها               تحمل تبخترها                     تحمل ناخوبان                            فراموشی                                    گم کردن ها و ...                                          احساس اندکی دارم                  آن چه به تمامی آن را ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 171 بازدید
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
5 پست
خرداد 85
6 پست